Hopp til innhold

Tekniske tjenester

Pretre_2.jpg
Pretre AS tilbyr markedet tekniske tjenester innenfor flere områder. Vi ønsker å være en samarbeidspartner som også bistår kundene i planlegging og prosjektering av sine prosjekt, slik at prosjektet blir gjennomført på en effektiv og god måte, og iht til lover og forskrifter.
 • Teknisk rådgivning er en tjeneste der kunde tar kontakt med spørsmål som gjelder bygningsfysikk og/eller enkle spørsmål vedrørende. lyd- og brannproblematikk. Det være seg fuktproblematikk, tetthetsproblematikk, luftingsproblematikk, energispørsmål eller liknende og løsninger brukt til lyd- og brann konstruksjoner. Kommunikasjonen forgår via telefon eller mail. All rådgivning skal kunne dokumenteres.

  Tjenestens innhold

  Teknisk rådgivning består i å være behjelpelig overfor kunde med tekniske løsninger som er anbefalt av Sintef Byggforsk, løsninger som har Teknisk Godkjenning og  løsninger som er testet og godkjent fra diverse leverandører, såkalte preakstepterte løsninger. 

  Krav til underlag (fra kunde)

  Spørsmål via telefon eller mail der problemstilling er klart definert.

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Kunde vil få svar med anbefalte løsninger via telefon uten å få tilsendt dokumentasjon eller få svar med anbefalte løsninger via mail med vedlagt dokumentasjon.

 • Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt å utføre visse andre typer tiltak. Betegnelsen byggesøknad brukes på blant annet «Søknad om tillatelse til tiltak» og «Søknad om tiltak uten ansvarsrett». Med tiltak menes oppføring, rivning, endring, herunder fasadeendringer, bruksendring og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

  Tjenestens innhold

  Søknad om tillatelse til tiltak:
  Søknad som sendes kommunen for å foreta arbeider og tiltak. Dette kan være oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, vesentlig endring eller reparasjon av bygning, og fasadeendring. Det kan også være bruksendring og våtrom.

  Søker blir engasjert av tiltakshaver og skal være en profesjonell aktør for å kunne erklære ansvar i en byggesak. Søker skal være kontakt/bindeledd mellom tiltakshaver og kommunen.
  De ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende skal erklære ansvar for sine fagområder, dvs at de tar på seg ansvar for sitt område, at disse er iht lover og forskrifter, og at det samsvarer med byggetillatelsen som blir gitt.
  Pretre AS utfører denne tjenesten både som ansvarlig søker og/eller som bistand til å fylle ut søknadspapirer når kunde selv står som ansvarlig søker.

  Søknad om tiltak uten ansvarsrett:
  Søknad som sendes kommunen for å foreta arbeid og tiltak av mindre størrelse. Dette kan være mindre tiltak på bebygd eiendom og alminnelige driftsbygninger i landbruket.
  Tiltakshaver er selv søker og forplikter seg til å gjennomføre tiltaket i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det krever mye faglig innsikt å fylle ut søknadsskjema. De fleste tiltakshavere vil derfor trenge fagkyndig bistand for å få søknaden riktig.
  Pretre AS bistår kunde med å fylle ut søknadspapirer.

  Krav til underlag (fra kunde)

  Utfylt bestillingsskjema, byggesøknadstegninger, situasjonskart, oversikt over de som skal ha ansvar i prosjektet, eventuell kopi av dispensasjonssøknad og andre opplysninger som kan være aktuelle for saken.

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Ansvarlig søker: Gjennomføring av byggesøknadsprosessen fra bestilling til ferdigattest, deriblant utfylling av søknadspapirer, oppfølging av gjennomføringsplan og kontakt med kommune.

  Bistand: Utfylling av søknadspapirer og rådgivning i forbindelse med søknadsprosessen.

 • Arbeidstegninger er plan- og snittegning i målestokk 1:50 til bruk for utførende tømrer/byggmester under oppføring av bygg.

  Arbeidstegningen danner også grunnlag for prosjekteringen til andre fag i byggeprosessen. Det være seg betongarbeid, rørlegger, elektriker, konstruksjon av bærende trekonstruksjoner, ventilasjon etc. Grunnlag for arbeidstegningene er godkjente byggesøknadstegninger for prosjektet.

  Tjenestens innhold

  Arbeidstegningene utføres i målestokk 1:50. Plantegninger inneholder mållinjer for utvendige konstruksjonsmål, innvendige vegger, dør- og vindusplassering, trappeåpning og skorstein. Alle dør- og vindusstørrelser og brystningshøyde vinduer målsettes. I tillegg tegnes følgende inn: plassering av kjøkkeninnredning, baderominnredning, garderobeskap, baderominstallasjoner, vaskerominstallasjoner, varmtvannsbereder og ventilasjonsaggregat. Snitt tegninger inneholder takvinkel og konstruksjonsmål for gesimshøyde, etasjehøyder, knevegghøyde for yttervegger, høyde overkant dør- og vindusåpninger, tykkelse etasjeskillere og utstikk gesims. Arbeidstegningene påføres tekst som henviser til konstruksjonsmål

  Krav til underlag (fra kunde)

  Utfylt bestillingsskjema og godkjente byggesøknadstegninger (fasadetegninger, plantegninger og snitt tegninger).

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Tegninger i målestokk 1:50  som inkluderer målsatt fundamentplan, diverse etasjeplaner og snittegning.

 • Mengdeberegning  blir utført på boliger, med grunnlag i kundens tegninger og byggebeskrivelse. 

  Mengdeberegningen  resulterer i en materialliste som inneholder alle byggevarer som bygningen vil inneholde i henhold til forutsetninger som medfølger beregningen. Det vil også fremkomme et timeestimat for montering av byggevarene som er tatt med i beregningen. 

  Tjenestens innhold

  Ut av mengdeberegningen vil en kunne få en oversikt over hvilken type materialer og mengden av materialer som vil gå med, hvilken bygningsdel disse er tenkt brukt og hvor mange timer det vil gå med for å montere disse materialene. Mengder framkommer utfra et nettobehov inkludert et erfaringsmessig svinn på den enkelte vare. Timeestimatet framkommer utfra en erfaringsmessig monteringstid for den enkelte vare uten å ta hensyn til ekstra bearbeiding eller kompleksitet. Rigg og drift er ikke tatt med i timeestimatet.

  Krav til underlag (fra kunde)

  Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger og byggebeskrivelse. I tillegg romskjema, vindusskjema og byggedetaljer dersom dette foreligger.

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Kunde vil få tilsendt en materialliste som viser hvilke varer som vil gå med til bygget. Materiallisten vil bli vedlagt en anbudsliste som viser i hvilken bygningsdel de enkelte varene er tenkt brukt og et timeestimat som viser monteringstid for hver enkel bygningsdel inkludert summen av disse.

 • I «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK10), kapittel 14 - Energi, stilles det krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det fremmer lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.

  Bygninger skal være så energieffektive at de enten tilfredsstiller de krav som er angitt i «Energitiltak» eller kravene til «Samlet netto energibehov» (energirammekrav). Det vil si at det stilles definerte krav til konstruksjoner, installasjoner og energiforsyning. For å kunne dokumentere at forskriftskravet er oppfylt må det utføres en energiberegning. Dette vil og gjelde for passivhus og lavenergihus.
  Det kan og gjøres kontroll mot Husbankens energikrav der dette er aktuelt. Pretre AS kan stå som ansvarlig prosjekterende for tjenestene.

  Tjenestens innhold

  Ut fra energiberegningen vil en kunne få en oversikt over forutsetninger som skal til for å tilfredsstille forskriftskravet, fra klimaskallet (hvordan hver enkel konstruksjonsdel må være bygget opp), u-verdi dører og vinduer, kuldebro-verdi, lekkasjetall, krav til ventilasjonsanlegget og hvilken energiforsyning som må til.

  Krav til underlag (fra kunde)

  Utfylt bestillingsskjema og 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger.
  Fasadetegninger må være påført himmelretning.

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Kunde vil få tilsendt sammendrag av forutsetninger som er lagt til grunn i beregningen vedlagt rapporter i pdf-format som dokumenterer beregningen.

  Hvordan faktureres tjenesten

  Tjenesten blir fakturert med fast pris eller etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
  Dersom Pretre AS søker om ansvarlig prosjekterende for tjenesten tilkommer et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.

  Grensesnitt

  Pretre AS utfører energiberegninger på nye boliger, tilbygg/påbygg eksisterende boliger, barnehager og enklere forretnings- og kontorbygg. Pretre AS tar på seg oppdrag 1. der kunde selv definerer kriterier som skal legges til grunn i energiberegningen med eventuelle justeringer fra Pretre AS eller 2. der Pretre AS definerer kriterier som skal til for å tilfredsstille forskriftskravet. Pretre AS tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.

 • I «Energimerkeforskriften» stilles det krav til at det for alle boliger som skal selges eller leies ut skal foreligge en energiattest. 

  Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter (bokstav) og en oppvarmingskarakter (farge). Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er og blir beregnet ut fra energibruken for boligen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Det er eier av boligen som plikter å legge fram energiattest for kjøper eller leietaker.  For nye boliger stilles det krav til at energimerkingen skal utføres av ekspert.

  Tjenestens innhold

  Energimerkingen vil bli utført med grunnlag i energiberegningen av boligen med tillegg av opplysninger om type energiforsyning som er installert i boligen og resultat av eventuell tetthetsmåling. Energimerkingen vil resultere i en energiattest som vil være en dokumentasjon på energikarakteren og oppvarmingskarakteren for boligen. I tillegg vil det bli laget en xml-fil til bruk i myndighetenes registreringssystem på internett.

  Krav til underlag (fra kunde)

  Utfylt bestillingsskjema for energimerking og 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger. Fasadetegninger må være påført himmelretning.
  Dersom energiberegningen allerede er utført av Pretre AS : utfylt bestillingsskjema for energimerking og  dokumentasjon på eventuell tetthetsmåling.

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Kunde vil få tilsendt sammendrag av forutsetninger som er lagt til grunn for energimerkingen vedlagt rapporter i pdf-format som dokumenterer energikarakter og oppvarmingskarakter i tillegg til xml-fil.

 • Statiske beregninger er en tjeneste der vi beregner dimensjoner på bærende konstruksjoner i en trebygning. 

  Det være seg tredragere, ståldragere, tresøyler, stålsøyler, bjelker og sperr. I tillegg beregner en laster til bruk for andre fag i sin prosjektering. Eksempelvis punktlaster ned på fundament. Beregningene utføres i henhold til Norsk Standard. Tjenesten kan enten være en forespørsel via telefon eller mail der kunden ber om å beregne dimensjon av en del eller deler av en konstruksjon eller tjenesten kan være bestilling av beregning av en hel bygning. Dette er en tjeneste uten tilknytning til en konstruksjonspakkeleveranse. Ved beregning av hel bygning kan Pretre AS stå som ansvarlig prosjekterende for bærende trekonstruksjoner. Dette vurderes likevel i hvert enkelt tilfelle.

  Tjenestens innhold

  Statiske beregninger utføres med godkjente beregningsverktøy som tar hensyn til regelverket i Norsk Standard. Dimensjoner og laster som framkommer av beregningen er i tillegg samstemt med Pretre AS sine dimensjoneringskriterier/dimensjoneringskrav. Alle beregninger skal kunne dokumenteres med utskrift fra beregningsprogrammet. 

  Krav til underlag (fra kunde)

  For enkle forespørsler via telefon kan oppdraget beskrives på telefonen eller aller helst bør skisser/tegninger sendes pr. mail.
  For bestilling av større oppdrag og for hel bygning  ønskes utfylt bestillingsskjema og målsatte tegninger (fasadetegninger, plantegninger og snittegninger).

  Resultat av utført oppdrag (til kunde)

  Enkle forespørsler besvares enten via telefon uten dokumentasjon eller via e-post med eller uten dokumentasjon. Større oppdrag besvares på e-post med dokumentasjon. Dokumentasjon er å forstå tegninger vist dragere/søyler med påført dimensjoner i tillegg til utskrift fra beregningsprogrammet.